タイ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Estimata sinjoro,
เรียน คุณผู้ชาย
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Estimata sinjorino,
เรียน คุณผู้หญิง
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Estimataj sinjoroj,
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Estimata sinjoro Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
เรียนคุณ สมิทธิ์
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Estimata John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Mi aludas al via reklamo en... de la....
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
仕事に応募する時
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
仕事に応募する時
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mi ŝatus labori por vi, por...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Miaj fortoj estas...
จุดแข็งของฉันคือ...
自分の性格を説明する時
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mia areo de kompetenteco estas...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
仕事に個人的な興味がある時
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
仕事に個人的な興味がある時
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
母国語と、話せる外国語を説明する時
Mi havas bonegan komandon de...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
流暢に話せる外国語を説明する時
Mi havas mezan scion de...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mi havas... jarojn de sperto en...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
ある分野での経験を説明する時
Mi estas sperta uzanto de...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Bonegaj komunikadaj kapabloj
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Dedukta rezonado
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
物事を素早く効率的に理解する能力
Logika rezonado
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analizaj kapabloj
ทักษะในการวิเคราะห์
物事を詳細に評価する能力
Bonaj interhomaj kapabloj
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Negocadaj kapabloj
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
他社とうまく交渉できる能力
Prezentaj kapabloj
ทักษะในการนำเสนอ
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
働きたい意思を改めて述べる時
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Vi trovos mian karierresumo kune.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
推薦状を提供したいことを伝える時
Vi povas akiri referencojn el...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Mi estas disponebla por intervjuo la...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Altestime,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(宛名が分らない場合)
Altestime,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Altestime,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพ
インフォーマル(親しい取引先)