スウェーデン語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
フォーマル(男性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
仕事に応募する時
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
仕事に応募する時
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Miaj fortoj estas...
Mina främsta styrkor är ...
自分の性格を説明する時
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Mia areo de kompetenteco estas...
Mitt kompetensområde är ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
仕事に個人的な興味がある時
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
仕事に個人的な興味がある時
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語と、話せる外国語を説明する時
Mi havas bonegan komandon de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mi havas mezan scion de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ある分野での経験を説明する時
Mi estas sperta uzanto de...
Jag är en erfaren användare av ...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Utmärkt kommunikationsförmåga
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Dedukta rezonado
God slutledningsförmåga
物事を素早く効率的に理解する能力
Logika rezonado
Logiskt tänkande
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Analizaj kapabloj
Analytisk förmåga
物事を詳細に評価する能力
Bonaj interhomaj kapabloj
Bra samarbetsförmåga
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Negocadaj kapabloj
Bra förhandlingsteknik
他社とうまく交渉できる能力
Prezentaj kapabloj
Bra presentationsteknik
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
働きたい意思を改めて述べる時
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
面接の可能性をほのめかして書き終える時
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
推薦状を提供したいことを伝える時
Vi povas akiri referencojn el...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
Altestime,
Med vänlig hälsning,
フォーマル(宛名が分らない場合)
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
Altestime,
Vördsamt,
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
インフォーマル(親しい取引先)