タイ語 |例文集 - 出願書類 | 添え状(カバーレター)

添え状(カバーレター) | 履歴書 | 推薦状

添え状(カバーレター) - 書き出し

Gentilissimo,
เรียน คุณผู้ชาย
フォーマル(名前が分らない、男性の受取人に宛てて書く場合)
Gentilissima,
เรียน คุณผู้หญิง
フォーマル(名前が分らない、女性の受取人に宛てて書く場合)
Gentili Signore e Signori,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマル(名前と性別が分からない人に宛てて書く場合)
Alla cortese attenzione di ...,
เรียน ท่านทั้งหลาย
フォーマル(複数の人に宛てる場合や部署全体に宛てる場合)
A chi di competenza,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
フォーマル(受取人の名前と性別が分からない場合)
Gentilissimo Sig. Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(男性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
เรียนคุณ สมิทธิ์
フォーマル(既婚の女性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.na Verdi,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
フォーマル(独身の女性に宛てる場合)
Gentilissima Sig.ra Rossi,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマル(未婚か既婚か分からない女性に宛てる場合)
Gentilissimo Bianchi,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
受取人と前に一度一緒に仕事をしたことがある場合
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
新聞や雑誌で広告を見かけたことがある会社に応募する場合
In risposta all'annuncio apparso ne...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
インターネット上で見つけた募集広告に返信する場合
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
どこで募集広告を見つけたのか説明する時
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
雑誌の募集広告を見て応募する場合
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
仕事に応募する時
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
仕事に応募する時
Attualmente lavoro per... in qualità di...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
職歴などを説明する書き出し

添え状(カバーレター) - 動機

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
なぜこの仕事がしたいのか説明する時
I miei punti di forza sono...
จุดแข็งของฉันคือ...
自分の性格を説明する時
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
自分の弱みに言及し、それを改善するようにしていることを説明する時
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
応募しようとしている仕事に対して自分はどう貢献できるのか説明する時
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
応募しようとしている会社と同じ業界では働いたことがないが、今までの経験を何らかの形で生かせることを説明する時
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
どんな点でその仕事に適していると思うか説明する時
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
自分の適性と経験が、どの分野に向いているのか説明する時
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
ある分野での経験を説明し、新たなスキルを習得する能力があることを説明する時
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
前職での経験を例にあげ、なぜその仕事に適しているかを説明する時
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
困難な労働環境でも働くことができることを説明する時
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
仕事に個人的な興味がある時
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
仕事に個人的な興味がある時
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
どのように仕事に適しているかを履歴書から言葉を抜き出して説明する時
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
現在の仕事からなにを学んだか説明する時
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
現在の仕事で得た能力(役職名とあまり関連していないもの)を説明する時

添え状(カバーレター) - 能力

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
母国語と、話せる外国語を説明する時
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
流暢に話せる外国語を説明する時
Sto imparando...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
流暢に話せる外国語を説明する時
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
ある分野での経験を説明する時
Sono un(') utente esperto/a di...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
パソコンのどのソフトウェアを使うことができるか説明する時
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
自分の能力がバランスのとれたものであることを説明する時
Eccellenti doti comunicative
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
同僚と情報を共有し、同僚に物事を説明する能力
Capacità deduttive e di ragionamento
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
物事を素早く効率的に理解する能力
Capacità logiche
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
他人の考えを正確にまとめることのできる能力
Capacità analitiche
ทักษะในการวิเคราะห์
物事を詳細に評価する能力
Ottime abilità interpersonali
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
物事を運営し、同僚とうまくコミュニケーションできる能力
Capacità di negoziazione
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
他社とうまく交渉できる能力
Capacità di presentazione
ทักษะในการนำเสนอ
集団の中で意見を発表できる能力

添え状(カバーレター) - 結び

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
働きたい意思を改めて述べる時
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
働きたい意思を改めて述べ、書き終える時
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
面接の可能性をほのめかして書き終える時
In allegato trova il mio cv.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
人事に、履歴書がカバーレターと一緒に同封されていることを伝える時
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
推薦状を提供したいことを伝える時
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
推薦状と、推薦人についての情報を提供したいことを伝える時
Sono disponibile per un colloquio...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
面接に都合のいい時間を知らせる時
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
書類を評価してくれたことに感謝し、契約の内容について話す時
In fede,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(宛名が分らない場合)
Cordialmente,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(一般的に使われているもので宛名が分かっている場合)
I miei più cordiali saluti,
ด้วยความเคารพ
フォーマル(あまり使われないもので、宛名が分かっている場合)
Saluti
ด้วยความเคารพ
インフォーマル(親しい取引先)