韓国語 |例文集 - 個人的 | ビジネス文書

ビジネス文書 - 住所

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
日本の住所のフォーマット:郵便番号、県名、市町村名、地区名、番地、会社名、肩書き、宛名
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
アメリカの住所のフォーマット:宛名、番地+ 道の名前、街の名前+州の省略記号+郵便番号
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
イギリスとアイルランドの住所のフォーマット:宛名、番地+道の名前、街の名前、国名、郵便番号
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
カナダの住所のフォーマット:宛名、番地+道の名前、街の名前+州の省略記号+郵便番号
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
オーストラリアの住所のフォーマット:宛名、番地+道の名前、州の名前、街の名前+郵便番号
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
ニュージーランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、郊外の番号、郵便局の番号、街の名前+郵便番号

ビジネス文書 - 書き出し

เรียน จอห์น
소연이에게
友達に書く一般的な方法(インフォーマル)
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
부모님께,
両親に宛てる場合(インフォーマル)
เรียนคุณลุง เจอโรม
삼촌께
家族に宛てる場合(インフォーマル)
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
안녕 현주야!
友達に宛てる場合(インフォーマル)
ว่าไง จอห์น
야 미영아,
友達に宛てる場合(とてもインフォーマル)
จอห์น
미영,
友達に宛てる場合(インフォーマル、直接的)
ที่รักของฉัน
내 사랑에게,
恋人に宛てる場合(とてもインフォーマル)
สุดที่รักของฉัน
내가 제일 사랑하는 ... 에게
パートナーに宛てる場合(とてもインフォーマル)
ถึงจอห์นสุดที่รัก
사랑하는 현정씨
パートナーに宛てる場合(インフォーマル)
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
편지 주셔서 감사합니다.
手紙に返事を出す時
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
手紙に返事を出す時
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
しばらく連絡をとっていなかったなつかしい友達に手紙を出す時
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
しばらく連絡をとっていなかったなつかしい友達に手紙を出す時

ビジネス文書 - 本文

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
重要なニュースがある時
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
...관련 계획이 있나요?
イベントに招待したい時、もしくは会いたい時
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
招待してくれたことに/教えてくれたことに対して感謝する時
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/何かについて手紙をくれたことに心から感謝する場合
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
他人がくれた手紙について/招待してくれたことについて/送ってくれたことについて心から感謝する場合
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
...을 알려주게 되어 기뻐.
友達によい報告をする時
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
メッセージもしくはニュースを伝える時
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
...를 알려주게 되어 유감이야.
友達に悪いニュースを報告する時
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
落ち込んでいる友達をなぐさめる時

ビジネス文書 - 結び

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
手紙の宛先人に、第三者をなつがしがっているということを伝えておいてほしい時
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...도 안부를 물으십니다.
第三者がよろしく言っていたことを宛先人に伝える時
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
...께도 안부 전해 주십시오.
宛先人に、第三者によろしく言っておいてほしい時
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
手紙の返事が欲しい時
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
빨리 답장 주세요.
手紙の返事が欲しい時(やや直接的)
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
... 이면 답장을 주세요.
宛先人に、何か用事があるときだけ返信してほしいことを伝える時
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
宛先人に、何か用事があるときだけ返信してほしいことを伝える時
ดูแลตัวเองดีๆนะ
건강히 지내세요.
家族と友達に手紙を書く時
ฉันรักคุณ
사랑합니다.
パートナーに手紙を書く時
ขอให้โชคดี
그리운 마음 담아 ... 가.
家族、友達、同僚に書く時
ขอให้โชคดี
그리운 마음 담아 ... 드림
家族、友達、同僚に書く時
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
감사하며, ... 드림
家族、友達、同僚に書く時
โชคดี
... 드림 (보냄)
家族、友達、同僚に書く時
ด้วยความรักยิ่ง
사랑을 보내며, ... 드림
家族、友達、同僚に書く時
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
사랑과 함께 보냅니다.
家族に書く時
รักอย่างมาก
사랑하는 마음으로,
家族に書く時