タイ語 |例文集 - ビジネス | 注文

注文 - 発注

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
フォーマル
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
フォーマル(丁寧)
Am dori să plasăm o comandă.
เราต้องการสั่งของ
フォーマル
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
フォーマル
Veți găsi atașată comanda noastră.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
フォーマル
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
フォーマル
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
フォーマル
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
フォーマル
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
フォーマル
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
フォーマル

注文 - 確認

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
フォーマル
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
フォーマル(丁寧)
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
フォーマル(丁寧)
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
フォーマル
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
フォーマル(やや率直)
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
フォーマル
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
フォーマル
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
フォーマル
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
フォーマル(やや率直)
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
フォーマル
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
フォーマル(やや率直)
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
フォーマル(やや率直)

注文 - 注文を変更する

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
フォーマル
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
フォーマル
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
フォーマル
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
フォーマル
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
フォーマル

注文 - 取り消し

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
フォーマル(丁寧)
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
フォーマル(丁寧)
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
フォーマル
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
フォーマル
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
フォーマル
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
フォーマル
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
フォーマル(やや率直)
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
フォーマル(率直)
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
フォーマル(より率直)