ロシア語 |例文集 - ビジネス | 注文

注文 - 発注

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
フォーマル
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
フォーマル(丁寧)
เราต้องการสั่งของ
Мы хотели бы заказать
フォーマル
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Тут же еще один наш заказ на...
フォーマル
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Тут же вы найдете наш заказ
フォーマル
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
フォーマル
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Одновременно мы хотели бы заказать...
フォーマル
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Мы намерены купить у вас...
フォーマル
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
フォーマル
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
フォーマル

注文 - 確認

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
フォーマル
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
フォーマル(丁寧)
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
フォーマル(丁寧)
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
フォーマル
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
В приложении вы найдете две копии контракта
フォーマル(やや率直)
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
フォーマル
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
フォーマル
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
フォーマル
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
フォーマル(やや率直)
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
フォーマル
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
フォーマル(やや率直)
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
フォーマル(やや率直)

注文 - 注文を変更する

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
フォーマル
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
フォーマル
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Возможно ли продлить заказ до...
フォーマル
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
フォーマル
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
フォーマル

注文 - 取り消し

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
フォーマル(丁寧)
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
フォーマル(丁寧)
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
フォーマル
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
К сожалению, ваши условия нам не подходят
フォーマル
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
フォーマル
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
フォーマル
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
フォーマル(やや率直)
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
フォーマル(率直)
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
フォーマル(より率直)