ポーランド語 |例文集 - ビジネス | 注文

注文 - 発注

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Rozważamy możliwość zakupu...
フォーマル
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
フォーマル(丁寧)
เราต้องการสั่งของ
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
フォーマル
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Załączamy nasze zamówienie na...
フォーマル
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
フォーマル
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
フォーマル
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
フォーマル
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Chcemy zakupić u Państwa...
フォーマル
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
フォーマル
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
フォーマル

注文 - 確認

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
フォーマル
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
フォーマル(丁寧)
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
フォーマル(丁寧)
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
フォーマル
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
フォーマル(やや率直)
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
フォーマル
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
フォーマル
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
フォーマル
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
フォーマル(やや率直)
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
フォーマル
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
フォーマル(やや率直)
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
フォーマル(やや率直)

注文 - 注文を変更する

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
フォーマル
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
フォーマル
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
フォーマル
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
フォーマル
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
フォーマル

注文 - 取り消し

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
フォーマル(丁寧)
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
フォーマル(丁寧)
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
フォーマル
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
フォーマル
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
フォーマル
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
フォーマル
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
フォーマル(やや率直)
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
フォーマル(率直)
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
フォーマル(より率直)