タイ語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

Sehr geehrter Herr Präsident,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
Sehr geehrter Herr,
เรียน ท่านผู้ชาย
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
Sehr geehrte Frau,
เรียน ท่านผู้หญิง
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
Sehr geehrte Damen und Herren,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงท่านทั้งหลาย
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
Sehr geehrter Herr Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、男性に出す場合
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
フォーマルなメールで、女性に出す場合
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
Sehr geehrte Frau Schmidt,
เรียน คุณสมิทธิ์
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
Lieber Herr Schmidt,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
Lieber Johann,
เรียน จอห์น
あまり親しくない友達に宛てる場合
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
เราเขียนติดต่อกับ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
Bezug nehmend auf...
เนื่องมาจาก...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
In Bezug auf...
เขียนอ้างอิงถึง...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
フォーマル(代筆する場合)
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
フォーマル(依頼)
Wären Sie so freundlich...
คุณจะช่วยกรุณา...
フォーマル(依頼)
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
フォーマル(依頼)
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
フォーマル(丁寧な依頼)
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
フォーマル(丁寧な依頼)
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
フォーマル(依頼)
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
เราสนใจที่จะรับ...
フォーマル(依頼)
Ich möchte Sie fragen, ob...
ฉันต้องถามคุณว่า...
フォーマル(依頼)
Können Sie ... empfehlen...
คุณช่วยแนะนำ...
フォーマル(やや率直な依頼)
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
フォーマル(やや率直な依頼)
Sie werden dringlichst gebeten...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
フォーマル(より率直な依頼)
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
Wir beabsichtigen...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
理念を表す文章
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
企業意思の決定を表す場合
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
Der Anhang ist im ...-Format.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
フォーマル
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
フォーマル(丁寧)
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
フォーマル(丁寧)
Vielen Dank im Voraus...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
フォーマル(丁寧)
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
フォーマル(丁寧)
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
フォーマル(丁寧)
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
フォーマル
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
フォーマル
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
フォーマル
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
フォーマル
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
フォーマル(やや率直)
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
フォーマル(やや率直)
Wir schätzen Sie als Kunde.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
フォーマル(やや率直)
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
フォーマル(より率直)
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
カジュアル(丁寧)
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
フォーマル(宛名が分らない場合)
Mit freundlichen Grüßen
ด้วยความจริงใจ
フォーマル(広く使われているもの)
Hochachtungsvoll
ด้วยความเคารพอย่างสูง
フォーマル(まれに使われるもの)
Herzliche Grüße
ด้วยความเคารพ
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
Grüße
ด้วยความเคารพ
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)