中国語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
尊敬的主席先生,
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
เรียน ท่านผู้ชาย
尊敬的先生,
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
เรียน ท่านผู้หญิง
尊敬的女士,
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
ถึงท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
尊敬的收信人,
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
フォーマルなメールで、男性に出す場合
เรียน คุณนายสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
フォーマルなメールで、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士/小姐,
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
亲爱的约翰,
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
我们就...一事给您写信
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เราเขียนติดต่อกับ...
我们因...写这封信
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เนื่องมาจาก...
因贵公司...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
เขียนอ้างอิงถึง...
鉴于贵公司...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
我写信想询问关于...的信息
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
我代表...给您写信
フォーマル(代筆する場合)
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
...诚挚推荐贵公司
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
请问您是否介意...
フォーマル(依頼)
คุณจะช่วยกรุณา...
您是否能够...
フォーマル(依頼)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
如果您能...,我将不胜感激
フォーマル(依頼)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
フォーマル(丁寧な依頼)
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
如果您能… ,我将非常感激
フォーマル(丁寧な依頼)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
您能将…发送给我吗?
フォーマル(依頼)
เราสนใจที่จะรับ...
我们对获得/接受...很有兴趣
フォーマル(依頼)
ฉันต้องถามคุณว่า...
我必须问您是否...
フォーマル(依頼)
คุณช่วยแนะนำ...
您能推荐...吗?
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
您能将...发送给我吗?
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
请您尽快按要求将...
フォーマル(より率直な依頼)
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
如果您能...,我们将不胜感激
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
您目前针对...的价格清单是什么样的?
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
我们的意向是...
理念を表す文章
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
我们仔细考虑了您的建议和...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
很抱歉地通知您...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
附件是...格式的
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
フォーマル
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
フォーマル(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
フォーマル(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
提前谢谢您...
フォーマル(丁寧)
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
フォーマル(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
フォーマル(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
麻烦您请尽快回复,因为...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
我很期待将来有合作的可能性。
フォーマル
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
谢谢您在这件事上的帮忙。
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
如果您需要更多信息...
フォーマル(やや率直)
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
和您做生意,我们觉得很愉快。
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
请联系我,我的电话号码是...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
期待着尽快得到您的回复。
カジュアル(丁寧)
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
此致
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความจริงใจ
此致
敬礼
フォーマル(広く使われているもの)
ด้วยความเคารพอย่างสูง
肃然至上
フォーマル(まれに使われるもの)
ด้วยความเคารพ
祝好
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
ด้วยความเคารพ
祝好
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)