ロシア語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Уважаемый г-н президент
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
เรียน ท่านผู้ชาย
Уважаемый г-н ...
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
เรียน ท่านผู้หญิง
Уважаемая госпожа...
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Уважаемые...
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
ถึงท่านทั้งหลาย
Уважаемые...
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Уважаемые...
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемый г-н Смидт
フォーマルなメールで、男性に出す場合
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマルなメールで、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Уважаемый...
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Дорогой Иван!
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Пишем вам по поводу...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เราเขียนติดต่อกับ...
Мы пишем в связи с ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เนื่องมาจาก...
Ввиду...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
เขียนอ้างอิงถึง...
В отношении...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Я пишу от лица..., чтобы...
フォーマル(代筆する場合)
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Ваша компания была рекомендована...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Вы не против, если...
フォーマル(依頼)
คุณจะช่วยกรุณา...
Будьте любезны...
フォーマル(依頼)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Буду очень благодарен, если...
フォーマル(依頼)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
フォーマル(丁寧な依頼)
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
フォーマル(丁寧な依頼)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Не могли бы вы прислать мне...
フォーマル(依頼)
เราสนใจที่จะรับ...
Мы заинтересованы в получении...
フォーマル(依頼)
ฉันต้องถามคุณว่า...
Вынужден (с)просить вас...
フォーマル(依頼)
คุณช่วยแนะนำ...
Не могли бы вы посоветовать...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Пришлите пожалуйста...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Вам необходимо срочно...
フォーマル(より率直な依頼)
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Мы были бы признательны, если..
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Каков ваш актуальный прейскурант на...
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Нашим намерением является...
理念を表す文章
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Прикрепленный файл в формате...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
フォーマル
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Больше информации см. на сайте...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
フォーマル(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
フォーマル(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Заранее спасибо...
フォーマル(丁寧)
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
フォーマル(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
フォーマル(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
フォーマル
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
フォーマル
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Спасибо за помощь в этом деле.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Я хотел бы обсудить это с вами
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Если вам необходимо больше информации...
フォーマル(やや率直)
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Мы ценим ваш вклад
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Надеюсь на скорый ответ
カジュアル(丁寧)
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
С уважением...
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความจริงใจ
С уважением...
フォーマル(広く使われているもの)
ด้วยความเคารพอย่างสูง
С уважением ваш...
フォーマル(まれに使われるもの)
ด้วยความเคารพ
С уважением...
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
ด้วยความเคารพ
С уважением...
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)