チェコ語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Vážený pane prezidente,
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
เรียน ท่านผู้ชาย
Vážený pane,
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
เรียน ท่านผู้หญิง
Vážená paní,
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Vážený pane / Vážená paní,
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
ถึงท่านทั้งหลาย
Dobrý den,
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Všem zainteresovaným stranám,
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážený pane Smith,
フォーマルなメールで、男性に出す場合
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
フォーマルなメールで、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená slečno Smithová,
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Milý Johne Smith,
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Milý Johne,
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Obracíme se na vás ohledně...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เราเขียนติดต่อกับ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เนื่องมาจาก...
V návaznosti na...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
เขียนอ้างอิงถึง...
V návaznosti na...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Píši vám, abych vás informoval o...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Píši Vám jménem...
フォーマル(代筆する場合)
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Vaše společnost mi byla doporučena...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vadilo by Vám, kdyby...
フォーマル(依頼)
คุณจะช่วยกรุณา...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
フォーマル(依頼)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
フォーマル(依頼)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
フォーマル(丁寧な依頼)
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
フォーマル(丁寧な依頼)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
フォーマル(依頼)
เราสนใจที่จะรับ...
Máme zájem o získání/obdržení...
フォーマル(依頼)
ฉันต้องถามคุณว่า...
Musím vás požádat, zda...
フォーマル(依頼)
คุณช่วยแนะนำ...
Mohl(a) byste doporučit...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
フォーマル(より率直な依頼)
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Byli bychom vděční, kdyby...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaký je váš aktuální ceník pro...
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Naším záměrem je, aby ...
理念を表す文章
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Je nám líto vás informovat, že...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Příloha je ve formátu...
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
フォーマル
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
フォーマル(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
フォーマル(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Děkuji Vám předem...
フォーマル(丁寧)
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
フォーマル(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
フォーマル(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Těším se na možnou spolupráci.
フォーマル
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Pokud budete potřebovat více informací...
フォーマル(やや率直)
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vážíme si vaší práce.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Těším se na Vaší odpověď.
カジュアル(丁寧)
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
S pozdravem,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความจริงใจ
Se srdečným pozdravem,
フォーマル(広く使われているもの)
ด้วยความเคารพอย่างสูง
S úctou,
フォーマル(まれに使われるもの)
ด้วยความเคารพ
Se srdečným pozdravem,
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
ด้วยความเคารพ
S pozdravem, / Zdravím,
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)