スウェーデン語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Bäste herr ordförande,
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
เรียน ท่านผู้ชาย
Bäste herrn,
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
เรียน ท่านผู้หญิง
Bästa fru,
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Bästa herr/fru,
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
ถึงท่านทั้งหลาย
Bästa herrar,
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Bäste herr Smith,
フォーマルなメールで、男性に出す場合
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
フォーマルなメールで、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fröken Smith,
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Bästa fru Smith,
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Bäste John Smith,
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Bäste John,
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver till dig angående ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i samband med ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เนื่องมาจาก...
Vidare till ...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
เขียนอ้างอิงถึง...
Med hänvisning till ...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jag skriver för att fråga om ...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
フォーマル(代筆する場合)
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vi är tacksamma om du ...
フォーマル(依頼)
คุณจะช่วยกรุณา...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
フォーマル(依頼)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
フォーマル(依頼)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
フォーマル(丁寧な依頼)
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
フォーマル(丁寧な依頼)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunde du skicka mig ...
フォーマル(依頼)
เราสนใจที่จะรับ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
フォーマル(依頼)
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jag måste fråga dig om ...
フォーマル(依頼)
คุณช่วยแนะนำ...
Skulle du kunna rekommendera ...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Skulle du kunna skicka mig ...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi ber dig omgående att ...
フォーマル(より率直な依頼)
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Vad är ert nuvarande listpris för ...
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Vi har för avsikt att ...
理念を表す文章
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Den bifogade filen är i formatet ... .
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
フォーマル
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
För mer information, se vår hemsida ...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
フォーマル(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
フォーマル(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tack på förhand...
フォーマル(丁寧)
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
フォーマル(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
フォーマル(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
フォーマル
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tack för hjälpen med detta ärende.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Om du behöver mer information ...
フォーマル(やや率直)
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
カジュアル(丁寧)
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med vänlig hälsning,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความจริงใจ
Med vänliga hälsningar,
フォーマル(広く使われているもの)
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med vänlig hälsning,
フォーマル(まれに使われるもの)
ด้วยความเคารพ
Vänliga hälsningar,
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
ด้วยความเคารพ
Hälsningar,
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)