オランダ語 |例文集 - ビジネス | メール

メール - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
フォーマルなメール(高い地位の人に宛てる場合)
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
フォーマルなメール(宛名が分らない男性に出す場合)
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
フォーマルなメール(宛名が分らない女性に出す場合)
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
フォーマルなメール(宛名と性別が分らない場合)
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
フォーマルなメール(部署もしくは複数の人に宛てる場合)
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
フォーマルな文書(宛て名と性別がまったく分からない場合)
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
フォーマルなメールで、男性に出す場合
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
フォーマルなメールで、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
フォーマルなメールで、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
フォーマルなメールで、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
カジュアルなメールで、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Beste Jan
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
フォーマルなメール(会社を代表して書く場合)
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
フォーマルなメール(以前の情報に何か付け加える場合)
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
正式なものではないメールで、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
フォーマル(代筆する場合)
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
フォーマル(丁寧な書き出し)

メール - 本文

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
フォーマル(依頼)
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
フォーマル(依頼)
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
フォーマル(依頼)
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
フォーマル(丁寧な依頼)
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
フォーマル(丁寧な依頼)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
フォーマル(依頼)
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
フォーマル(依頼)
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
フォーマル(依頼)
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
フォーマル(やや率直な依頼)
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
フォーマル(より率直な依頼)
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
フォーマル(依頼)会社を代表する場合
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
依頼(直接的に詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
フォーマルな問い合わせ(詳細を問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
フォーマルな問い合わせ(やや率直)
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
理念を表す文章
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
フォーマル(どのプログラムから添付ファイルを開けばよいか示す時)
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
フォーマル(添付ファイルについての問題を報告する時)
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
フォーマル
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
フォーマル(ウェブサイトの宣伝をする時)

メール - 結びの言葉

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
フォーマル(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
フォーマル(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
フォーマル(丁寧)
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
フォーマル(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
フォーマル(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
フォーマル
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
フォーマル(やや率直)
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
カジュアル(丁寧)
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
フォーマル(広く使われているもの)
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
フォーマル(まれに使われるもの)
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
カジュアル(親しい取引先に書く場合)
ด้วยความเคารพ
Groeten,
カジュアル(よくお世話になる取引先に書く場合)