韓国語 |例文集 - ビジネス | ビジネス文書

ビジネス文書 - 住所

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
アメリカの住所のフォーマット:宛名、会社名、道の番号と名前、街の名前と州の省略記号、郵便番号
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
イギリスとアイルランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前、国、郵便番号
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
カナダの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前+州の省略記号+郵便番号
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
オーストラリアの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、州の名前、街の名前+郵便番号
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
ニュージーランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、郊外の番号、郵便局の番号、街の名前+郵便番号
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
日本の住所のフォーマット:郵便番号、県名、市町村名、地区名、番地、会社名、肩書き、宛名

ビジネス文書 - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
친애하는 사장님께,
重要な役職についている人に出す正式な手紙
เรียนท่าน
관계자님께 드립니다.
フォーマルな手紙で名前が分らない男性に宛てる場合
เรียนท่าน
사모님께 드립니다.
フォーマルな手紙で、名前が分らない女性に宛てる場合
เรียนท่าน
관계자님께 드립니다.
フォーマルな手紙で、名前と性別が分らない場合
เรียน ท่านทั้งหลาย
관계자분들께 드립니다.
フォーマルな手紙で、複数の人物に宛てる場合、もしくは部署に宛てる場合
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
관계자분께 드립니다.
フォーマルな手紙で、宛名が完全に分らない場合
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김철수님,
フォーマルな手紙で、男性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최수정님,
フォーマルな手紙で、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김미나님,
フォーマルな手紙で、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 신수경님,
フォーマルな手紙で、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
반가운 김미경님,
フォーマルではない手紙で、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
반가운 철호씨,
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เพิ่มเข้ามาจาก...
....에 관하여 말씀드리자면,
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
อ้างอิงมาจาก...
....에 대해 말씀드리자면,
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
正式なものではない手紙で、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
フォーマルなもので、代筆する場合
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
フォーマルなもので、丁寧な書き出し

ビジネス文書 - 本文

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
依頼
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
依頼
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
丁寧な依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
丁寧な依頼
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
....을 보내주시겠습니까?
依頼
เราสนใจที่จะได้รับ...
....을 받아보고 싶습니다.
依頼
ฉันต้องถามคุณว่า...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
依頼
คุณช่วยแนะนำ...
...을 추천해주시겠습니까?
依頼(やや率直)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
...을 보내주시겠습니까?
依頼(やや率直)
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
신속히 ...을 하십시오.
依頼(より率直)
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
依頼(会社を代表する場合)
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
依頼(詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
理念を表す文章
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)

ビジネス文書 - 結びの表現

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
フォーマルな文書(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
... 에 관해 미리 감사드립니다.
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
フォーマルな文書(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
フォーマルな文書(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
フォーマル
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
フォーマル
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
더 많은 정보를 원하시면...
フォーマル(やや率直)
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
당신의 노고에 감사드립니다.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
곧 답장을 받고 싶습니다.
カジュアル
ด้วยความเคารพ
... 드림,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ขอแสดงความนับถือ
... 드림,
フォーマルな文書(広く使われている)
ด้วยความเคารพ
... 올림,
フォーマルな文書(まれに使われる)
ด้วยความเคารพ
... 보냄,
親しい取引先に対して使う場合
ด้วยความนับถือ
... 가,
頻繁に取引をする相手に使う場合