ルーマニア語 |例文集 - ビジネス | ビジネス文書

ビジネス文書 - 住所

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
アメリカの住所のフォーマット:宛名、会社名、道の番号と名前、街の名前と州の省略記号、郵便番号
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
イギリスとアイルランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前、国、郵便番号
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
カナダの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前+州の省略記号+郵便番号
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
オーストラリアの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、州の名前、街の名前+郵便番号
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
ニュージーランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、郊外の番号、郵便局の番号、街の名前+郵便番号
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
日本の住所のフォーマット:郵便番号、県名、市町村名、地区名、番地、会社名、肩書き、宛名

ビジネス文書 - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Stimate Domnule Preşedinte,
重要な役職についている人に出す正式な手紙
เรียนท่าน
Stimate Domnule,
フォーマルな手紙で名前が分らない男性に宛てる場合
เรียนท่าน
Stimată Doamnă,
フォーマルな手紙で、名前が分らない女性に宛てる場合
เรียนท่าน
Stimate Domnule/Doamnă,
フォーマルな手紙で、名前と性別が分らない場合
เรียน ท่านทั้งหลาย
Stimaţi Domni,
フォーマルな手紙で、複数の人物に宛てる場合、もしくは部署に宛てる場合
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
În atenţia celor interesaţi,
フォーマルな手紙で、宛名が完全に分らない場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimate Domnule Ionescu,
フォーマルな手紙で、男性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimată Doamnă Popescu,
フォーマルな手紙で、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
フォーマルな手紙で、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Stimată Doamnă Ştefănescu,
フォーマルな手紙で、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Dragă Mihai Popescu,
フォーマルではない手紙で、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Dragă Mihai,
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Vă scriem în legătură cu...
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เพิ่มเข้ามาจาก...
În legătură cu...
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
อ้างอิงมาจาก...
Referitor la...
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
正式なものではない手紙で、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Vă adresez această scrisoare în numele...
フォーマルなもので、代筆する場合
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
フォーマルなもので、丁寧な書き出し

ビジネス文書 - 本文

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
V-ar deranja dacă....
依頼
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Sunteţi amabil să...
依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
依頼
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
丁寧な依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Aş fi profund recunoscător dacă...
丁寧な依頼
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
依頼
เราสนใจที่จะได้รับ...
Ne interesează să obţinem/primim...
依頼
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
依頼
คุณช่วยแนะนำ...
Îmi puteţi recomanda...
依頼(やや率直)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Trimiteţi-mi, vă rog...
依頼(やや率直)
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
依頼(より率直)
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
V-am fi recunoscători dacă...
依頼(会社を代表する場合)
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
依頼(詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Intenţia noastră este să...
理念を表す文章
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)

ビジネス文書 - 結びの表現

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
フォーマルな文書(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vă mulţumesc anticipat...
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
フォーマルな文書(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
フォーマルな文書(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
フォーマル
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
フォーマル(やや率直)
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Anticipez cu plăcere un răspuns.
カジュアル
ด้วยความเคารพ
Cu stimă,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ขอแสดงความนับถือ
Cu sinceritate,
フォーマルな文書(広く使われている)
ด้วยความเคารพ
Cu respect,
フォーマルな文書(まれに使われる)
ด้วยความเคารพ
Toate cele bune,
親しい取引先に対して使う場合
ด้วยความนับถือ
Cu bine,
頻繁に取引をする相手に使う場合