フランス語 |例文集 - ビジネス | ビジネス文書

ビジネス文書 - 住所

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
アメリカの住所のフォーマット:宛名、会社名、道の番号と名前、街の名前と州の省略記号、郵便番号
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
イギリスとアイルランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前、国、郵便番号
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
カナダの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前+州の省略記号+郵便番号
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
オーストラリアの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、州の名前、街の名前+郵便番号
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
ニュージーランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、郊外の番号、郵便局の番号、街の名前+郵便番号
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
日本の住所のフォーマット:郵便番号、県名、市町村名、地区名、番地、会社名、肩書き、宛名

ビジネス文書 - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Monsieur le président,
重要な役職についている人に出す正式な手紙
เรียนท่าน
Monsieur,
フォーマルな手紙で名前が分らない男性に宛てる場合
เรียนท่าน
Madame,
フォーマルな手紙で、名前が分らない女性に宛てる場合
เรียนท่าน
Madame, Monsieur,
フォーマルな手紙で、名前と性別が分らない場合
เรียน ท่านทั้งหลาย
Madame, Monsieur,
フォーマルな手紙で、複数の人物に宛てる場合、もしくは部署に宛てる場合
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Aux principaux concernés,
フォーマルな手紙で、宛名が完全に分らない場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Monsieur Dupont,
フォーマルな手紙で、男性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
フォーマルな手紙で、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Mademoiselle Dupont,
フォーマルな手紙で、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
フォーマルな手紙で、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Monsieur Dupont,
フォーマルではない手紙で、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Cher Benjamin,
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Nous vous écrivons concernant...
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Nous vous écrivons au sujet de...
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เพิ่มเข้ามาจาก...
Suite à...
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
อ้างอิงมาจาก...
En référence à...
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
J'écris afin de me renseigner sur...
正式なものではない手紙で、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Je vous écris de la part de...
フォーマルなもので、代筆する場合
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Votre société fut recommandée par...
フォーマルなもので、丁寧な書き出し

ビジネス文書 - 本文

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
依頼
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Auriez-vous l'amabilité de...
依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Je vous saurai gré de...
依頼
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
丁寧な依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Je vous saurai gré de...
丁寧な依頼
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Pourriez-vous me faire parvenir...
依頼
เราสนใจที่จะได้รับ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
依頼
ฉันต้องถามคุณว่า...
Je me permets de vous demander si...
依頼
คุณช่วยแนะนำ...
Pourriez-vous recommander...
依頼(やや率直)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
依頼(やや率直)
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Nous vous prions de...
依頼(より率直)
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Nous vous serions reconnaissants si...
依頼(会社を代表する場合)
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Quelle est votre liste des prix pour...
依頼(詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Notre intention est de...
理念を表す文章
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Nous regrettons de vous informer que...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)

ビジネス文書 - 結びの表現

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
フォーマルな文書(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
En vous remerciant par avance...
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
フォーマルな文書(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
フォーマルな文書(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
フォーマル
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Merci pour votre aide.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Dans l'attente d'un entretien prochain.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
フォーマル(やや率直)
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Merci de votre confiance.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Dans l'attente de votre réponse.
カジュアル
ด้วยความเคารพ
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
フォーマル(宛名が分らない場合)
ขอแสดงความนับถือ
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
フォーマルな文書(広く使われている)
ด้วยความเคารพ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
フォーマルな文書(まれに使われる)
ด้วยความเคารพ
Meilleures salutations,
親しい取引先に対して使う場合
ด้วยความนับถือ
Cordialement,
頻繁に取引をする相手に使う場合