スペイン語 |例文集 - ビジネス | ビジネス文書

ビジネス文書 - 住所

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
アメリカの住所のフォーマット:宛名、会社名、道の番号と名前、街の名前と州の省略記号、郵便番号
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
イギリスとアイルランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前、国、郵便番号
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
カナダの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+ 道の名前、街の名前+州の省略記号+郵便番号
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
オーストラリアの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、州の名前、街の名前+郵便番号
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
ニュージーランドの住所のフォーマット:宛名、会社名、番地+道の名前、郊外の番号、郵便局の番号、街の名前+郵便番号
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
日本の住所のフォーマット:郵便番号、県名、市町村名、地区名、番地、会社名、肩書き、宛名

ビジネス文書 - 書き出し

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Distinguido Sr. Presidente:
重要な役職についている人に出す正式な手紙
เรียนท่าน
Distinguido Señor:
フォーマルな手紙で名前が分らない男性に宛てる場合
เรียนท่าน
Distinguida Señora:
フォーマルな手紙で、名前が分らない女性に宛てる場合
เรียนท่าน
Distinguidos Señores:
フォーマルな手紙で、名前と性別が分らない場合
เรียน ท่านทั้งหลาย
Apreciados Señores:
フォーマルな手紙で、複数の人物に宛てる場合、もしくは部署に宛てる場合
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
A quien pueda interesar
フォーマルな手紙で、宛名が完全に分らない場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciado Sr. Pérez:
フォーマルな手紙で、男性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
フォーマルな手紙で、女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Srta. Pérez:
フォーマルな手紙で、独身の女性に出す場合
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
フォーマルな手紙で、結婚しているか分らない女性に出す場合
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Estimado Sr. Pérez:
フォーマルではない手紙で、以前に仕事上の付き合いがあった人に出す場合
เรียน จอห์น
Querido Juan:
あまり親しくない友達に宛てる場合
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Le escribimos en referencia a...
フォーマルな手紙で、会社を代表して書く場合
เพิ่มเข้ามาจาก...
Con relación a...
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
อ้างอิงมาจาก...
En referencia a...
フォーマルな手紙で、以前の情報に何か付け加える場合
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Escribo para pedir información sobre...
正式なものではない手紙で、個人から自身の会社に宛てて書く場合
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Le escribo en nombre de...
フォーマルなもので、代筆する場合
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
フォーマルなもので、丁寧な書き出し

ビジネス文書 - 本文

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
¿Sería posible...
依頼
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
¿Tendría la amabilidad de...
依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Me complacería mucho si...
依頼
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
丁寧な依頼
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
丁寧な依頼
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
¿Podría enviarme...
依頼
เราสนใจที่จะได้รับ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
依頼
ฉันต้องถามคุณว่า...
Me atrevo a preguntarle si...
依頼
คุณช่วยแนะนำ...
¿Podría recomendarme...
依頼(やや率直)
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
¿Podría enviarme...
依頼(やや率直)
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Se le insta urgentemente a...
依頼(より率直)
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Estaríamos muy agradecidos si...
依頼(会社を代表する場合)
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
依頼(詳細を質問する場合)
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
問い合わせ(詳細に問い合わせる場合)
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Es nuestra intención...
理念を表す文章
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
企業意思の決定を表す場合
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informarle que...
フォーマルな文書(取り引きを断る場合)

ビジネス文書 - 結びの表現

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
フォーマルな文書(丁寧)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Le agradecemos de antemano...
フォーマルな文書(丁寧)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
フォーマルな文書(丁寧)
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
フォーマルな文書(丁寧)
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
フォーマル
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Si requiere más información no dude en contactarme.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Me complace la idea de trabajar juntos.
フォーマル
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Gracias por su ayuda en este asunto.
フォーマル
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Me complace la idea de discutir esto con usted.
フォーマル(やや率直)
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Si requiere más información...
フォーマル(やや率直)
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Apreciamos hacer negocios con usted.
フォーマル(やや率直)
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
フォーマル(より率直)
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Espero tener noticias de usted pronto.
カジュアル
ด้วยความเคารพ
Se despide cordialmente,
フォーマル(宛名が分らない場合)
ขอแสดงความนับถือ
Atentamente,
フォーマルな文書(広く使われている)
ด้วยความเคารพ
Respetuosamente,
フォーマルな文書(まれに使われる)
ด้วยความเคารพ
Saludos,
親しい取引先に対して使う場合
ด้วยความนับถือ
Saludos,
頻繁に取引をする相手に使う場合