フランス語 |例文集 - ビジネス | 請求明細書

請求明細書 - 取引明細書

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Merci de régler le montant suivant...
フォーマル
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
フォーマル
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
La facture pro forma sera faxée.
フォーマル
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Réglable directement après réception des biens.
フォーマル(やや率直)
Het te betalen totaalbedrag is ...
La montant total à payer est de...
フォーマル(やや率直)
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
フォーマル(より率直)

請求明細書 - 催促状

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
フォーマル(丁寧)
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
フォーマル
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
フォーマル
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
フォーマル
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
フォーマル
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
フォーマル
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
フォーマル(率直)
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
フォーマル(率直)
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
フォーマル