ポーランド語 |例文集 - アカデミック | 統計

統計 - 実験によって得られるデータ

To může být vidět z..., že...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
生データを説明する時
Jak je možno vidět z..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
生データを説明する時
Zdá se, že údaje naznačují...
Dane te zdają się sugerować, że...
生データを説明する時
Čísla ukazují, že...
Dane wykazują, że...
生データを説明する時
Z údajů je zřejmé, že...
Z danych wynika, że...
生データを説明する時
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Kilka godnych uwagi wyników...
特に重要な生データを説明する時
Výsledky této studie ukazují, že...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
生データを説明する時

統計 - 示す

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
データや関係する事項さらに説明する時
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
データや関係する事項さらに説明する時
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
データや関係する事項さらに説明する時
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
データや関係する事項さらに説明する時
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
ある特定の時期についてのデータや関係する事項さらに説明する時
...pozitivně koreloval(a) s...
...był dodatnio skorelowany z...
2つのデータの関係性について説明する時
Jak se dalo předpokládat,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
データを説明し、予測を確かなものにする時
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
結果を他人のものと比較する時
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
結果が他人のものと一致していることを示す時
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
結果が他人のものと一致していることを示す時

統計 - まとめ

Dané statistiky ukazují, že...
Statystyki pokazują, że...
意見を展開し、統計から分かることを大まかにまとめる時
Podle daných statistických údajů...
Według statystyk...
意見を展開し、統計から分かることを大まかにまとめる時
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
意見を展開し、統計から分かることを大まかにまとめる時
Statisticky řečeno...
Statystycznie rzecz biorąc...
意見を展開し、統計から分かることを大まかにまとめる時
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
意見を展開し、統計から分かることを大まかにまとめる時
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
意見を展開し、複数の結果を述べる時
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
意見を展開し、複数の結果を述べる時