フィンランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
論文やエッセイの一般的な書き出し
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
テーマについて紹介するとき
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
主題を紹介する書き出し
これは周知の事実だが、・・・
On tunnettu tosiasia, että...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
主題を紹介する一般的な書き出し
・・・・と言われているが、・・・
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
・・・・という事実について検討すると、・・・
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Itsepintainen perusajatus... on...
メインテーマを紹介する時
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
自分の専門の重要性を強調する時
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
調査の目的を表す文章
最近では・・・・と言われているが、
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
私たちの目的は・・・・
Tarkoituksemme on...
研究のおもな目的を表す時
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Määritelmältään...tarkoittaa...
特定の言葉を定義する
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
特定の言葉を定義する
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
特定の言葉を定義する
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termi... viittaa...
特定の言葉を定義する
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...mukaan ... määritellään...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
定義の例を説明する前に使う言葉
・・・・を強調することは重要である。
On tärkeää painottaa...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
私たちは・・・・に重点を置いている。
Keskitymme...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
私たちが意味しているのは・・・・
Tarkoitamme tällä, että...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
複数の例が見受けられる。
Useita selityksiä on tarjottu.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Nämä selitykset kumpuavat...
定義の基本を明確にする時
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
主な仮説を述べる時
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
主な仮説を述べる時
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
主な仮説を述べる時
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
主な仮説を述べる時
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
主な仮説を述べる時
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時