ギリシャ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
論文やエッセイの一般的な書き出し
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
テーマについて紹介するとき
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
主題を紹介する書き出し
これは周知の事実だが、・・・
Είναι πλέον γνωστό ότι...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
主題を紹介する一般的な書き出し
・・・・と言われているが、・・・
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
・・・・という事実について検討すると、・・・
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
メインテーマを紹介する時
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
自分の専門の重要性を強調する時
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
調査の目的を表す文章
最近では・・・・と言われているが、
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
私たちの目的は・・・・
Ο σκοπός μας είναι...
研究のおもな目的を表す時
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Εξ ορισμού... σημαίνει...
特定の言葉を定義する
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
特定の言葉を定義する
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
特定の言葉を定義する
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
特定の言葉を定義する
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...είναι γενικά κατανοητό ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
定義の例を説明する前に使う言葉
・・・・を強調することは重要である。
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
私たちは・・・・に重点を置いている。
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
私たちが意味しているのは・・・・
Με αυτό εννοούμε ότι...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
複数の例が見受けられる。
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
定義を詳しく説明する前に使う言葉
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
定義の基本を明確にする時
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
主な仮説を述べる時
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
主な仮説を述べる時
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
主な仮説を述べる時
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
主な仮説を述べる時
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
主な仮説を述べる時
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時