ギリシャ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
テーマについて紹介するとき
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
主題を紹介する書き出し
Este cunoscut tuturor faptul că...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
主題を紹介する一般的な書き出し
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Trecând din nou în revistă factorii...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
O temă recurentă in domeniul...este...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
メインテーマを紹介する時
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
自分の専門の重要性を強調する時
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Această lucrare explorează cauzele...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
調査の目的を表す文章
Autorii mai multor studii recente au propus...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Ο σκοπός μας είναι...
研究のおもな目的を表す時
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Prin definiție, ... înseamnă...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
特定の言葉を定義する
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
特定の言葉を定義する
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
特定の言葉を定義する
Termenul...se referă la...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
特定の言葉を定義する
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...este înțeles ca...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
定義の例を説明する前に使う言葉
Este important să accentuăm...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Atenţia noastră este acum asupra...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Ceea ce vrem să spunem este...
Με αυτό εννοούμε ότι...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
定義の基本を明確にする時
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Urmând..., experții au demonstrat că...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
主な仮説を述べる時
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
主な仮説を述べる時
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
主な仮説を述べる時
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
主な仮説を述べる時
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
主な仮説を述べる時
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時