デンマーク語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
テーマについて紹介するとき
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
主題を紹介する書き出し
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Det er et velkendt faktum at...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Wiele się mówi i pisze o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
主題を紹介する一般的な書き出し
Przyjęło się twierdzić, że...
Generelt set er det i dag aftalt at...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Stałym tematem w...jest...
Et vedvarende emne i...er...
メインテーマを紹介する時
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
自分の専門の重要性を強調する時
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Praca ta bada przyczyny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
調査の目的を表す文章
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Naszym celem jest...
Vores formål er at...
研究のおもな目的を表す時
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Z definicji... wynika...
Ved definition...betyder...
特定の言葉を定義する
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
特定の言葉を定義する
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
特定の言葉を定義する
Termin...odnosi się do...
Termet... henviser til...
特定の言葉を定義する
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Według... , jest zdefiniowany jako...
Ifølge..., defineres...som...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...jest powszechnie rozumiany jako...
...forståes sædvanligvis som...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
定義の例を説明する前に使う言葉
Należy podkreślić,...
Det er vigtigt at understrege...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Skupiając się na...
Vores fokus er på...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Mam na myśli, że...
Hvad vi mener er at...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
定義の基本を明確にする時
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
主な仮説を述べる時
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
主な仮説を述べる時
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
主な仮説を述べる時
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
主な仮説を述べる時
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
主な仮説を述べる時
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時