オランダ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Para responder esta questão deve-se observar...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
テーマについて紹介するとき
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
主題を紹介する書き出し
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Het is een welbekend feit dat ...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
主題を紹介する一般的な書き出し
É consenso geral que...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Analisa-se agora os fatores...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Esta análise visa identificar...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Een vast onderwerp in ... is ...
メインテーマを紹介する時
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
自分の専門の重要性を強調する時
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
調査の目的を表す文章
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Ons doel is, ...
研究のおもな目的を表す時
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Por definição, ... significa...
Volgens de definitie betekent ... ...
特定の言葉を定義する
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
特定の言葉を定義する
É importante deixar claro a definição de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
特定の言葉を定義する
O termo...refere-se à/ao...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
特定の言葉を定義する
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
De acordo com...,...é definido(a) como...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...geralmente significa...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
定義の例を説明する前に使う言葉
É importante enfatizar que...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
O foco é em/no/na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
O que se quer dizer é...
Daarmee bedoelen we ...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Diversas explicações foram dadas.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
定義の基本を明確にする時
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
主な仮説を述べる時
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
主な仮説を述べる時
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
主な仮説を述べる時
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
主な仮説を述べる時
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
主な仮説を述べる時
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...encontrou significante correlação entre...e...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時