オランダ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
テーマについて紹介するとき
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
主題を紹介する書き出し
C'est un fait bien connu que...
Het is een welbekend feit dat ...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
主題を紹介する一般的な書き出し
De nos jours, il est convenu que...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Nous analyserons ensuite les points...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Un thème récurrent est...
Een vast onderwerp in ... is ...
メインテーマを紹介する時
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
自分の専門の重要性を強調する時
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Ce travail explore les causes de...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
調査の目的を表す文章
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Notre but est de...
Ons doel is, ...
研究のおもな目的を表す時
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Par définition... signifie...
Volgens de definitie betekent ... ...
特定の言葉を定義する
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
特定の言葉を定義する
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
特定の言葉を定義する
Le terme... fait référence à...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
特定の言葉を定義する
La norme veut que... soit défini en tant que...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Selon..., ...est défini en tant que...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...est communément compris comme...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
定義の例を説明する前に使う言葉
Il est important de mettre en valeur...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nous concentrons notre attention sur...
Onze aandacht is gevestigd op ...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Ce que nous entendons par là est que...
Daarmee bedoelen we ...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Plusieurs explications ont été proposées.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ces explications trouvent leur origine dans...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
定義の基本を明確にする時
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
主な仮説を述べる時
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
主な仮説を述べる時
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
主な仮説を述べる時
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
主な仮説を述べる時
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
主な仮説を述べる時
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時