ポーランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
テーマについて紹介するとき
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
主題を紹介する書き出し
Je obecně známým faktem, že...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Wiele się mówi i pisze o...
主題を紹介する一般的な書き出し
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Przyjęło się twierdzić, że...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Přetrvávající otázka v...je...
Stałym tematem w...jest...
メインテーマを紹介する時
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
自分の専門の重要性を強調する時
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Praca ta bada przyczyny...
調査の目的を表す文章
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Našim cílem je...
Naszym celem jest...
研究のおもな目的を表す時
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Podle definice...znamená...
Z definicji... wynika...
特定の言葉を定義する
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
特定の言葉を定義する
Je důležité si ujasnit definici...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
特定の言葉を定義する
Termín...odkazuje na...
Termin...odnosi się do...
特定の言葉を定義する
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Podle... je definován/a jako...
Według... , jest zdefiniowany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...se obecně rozumí...
...jest powszechnie rozumiany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
定義の例を説明する前に使う言葉
Je důležité zdůraznit...
Należy podkreślić,...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Zaměřujeme se na...
Skupiając się na...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
To, co máme na mysli, je...
Mam na myśli, że...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Bylo navrhnuto několik definic.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Tato vysvětlení vychází z...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
定義の基本を明確にする時
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
主な仮説を述べる時
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
主な仮説を述べる時
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
主な仮説を述べる時
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
主な仮説を述べる時
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
主な仮説を述べる時
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時