フィンランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
テーマについて紹介するとき
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
主題を紹介する書き出し
Je obecně známým faktem, že...
On tunnettu tosiasia, että...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
主題を紹介する一般的な書き出し
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Přetrvávající otázka v...je...
Itsepintainen perusajatus... on...
メインテーマを紹介する時
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
自分の専門の重要性を強調する時
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
調査の目的を表す文章
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Našim cílem je...
Tarkoituksemme on...
研究のおもな目的を表す時
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Podle definice...znamená...
Määritelmältään...tarkoittaa...
特定の言葉を定義する
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
特定の言葉を定義する
Je důležité si ujasnit definici...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
特定の言葉を定義する
Termín...odkazuje na...
Termi... viittaa...
特定の言葉を定義する
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Podle... je definován/a jako...
...mukaan ... määritellään...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...se obecně rozumí...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
定義の例を説明する前に使う言葉
Je důležité zdůraznit...
On tärkeää painottaa...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Zaměřujeme se na...
Keskitymme...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
To, co máme na mysli, je...
Tarkoitamme tällä, että...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Bylo navrhnuto několik definic.
Useita selityksiä on tarjottu.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Tato vysvětlení vychází z...
Nämä selitykset kumpuavat...
定義の基本を明確にする時
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
主な仮説を述べる時
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
主な仮説を述べる時
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
主な仮説を述べる時
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
主な仮説を述べる時
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
主な仮説を述べる時
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時