韓国語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
論文やエッセイの一般的な書き出し
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
テーマについて紹介するとき
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
主題を紹介する書き出し
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
よく知られている話題を主題として紹介するとき
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
主題を紹介する一般的な書き出し
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
รูปแบบคงที่...คือ...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
メインテーマを紹介する時
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
自分の専門の重要性を強調する時
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
調査の目的を表す文章
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
저희의 목적은 ... 입니다.
研究のおもな目的を表す時
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

ในความหมาย... หมายถึง...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
特定の言葉を定義する
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
特定の言葉を定義する
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
特定の言葉を定義する
คำนี้...หมายถึง...
... 단어는 ...를 의미합니다.
特定の言葉を定義する
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
定義の例を説明する前に使う言葉
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
เราหมายถึงว่า...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
여러 설명들이 제공되었습니다.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
定義の基本を明確にする時
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
主な仮説を述べる時
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
主な仮説を述べる時
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
主な仮説を述べる時
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
主な仮説を述べる時
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
主な仮説を述べる時
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時