中国語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
論文やエッセイの一般的な書き出し
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
要回答这个问题,我们首先来看一下...
テーマについて紹介するとき
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
主題を紹介する書き出し
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
众所周知...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
关于...已有大量书面和口头的讨论。
主題を紹介する一般的な書き出し
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
如今,大家普遍认为...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
我们审视...等方面。
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
在此分析基础上,我们论证...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
รูปแบบคงที่...คือ...
在...领域,学者们普遍认为...
メインテーマを紹介する時
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
根据实证研究,...现象已被重点关注。
自分の専門の重要性を強調する時
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
这项研究探寻...的原因
調査の目的を表す文章
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
近期相关研究的作者建议...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
我们的目的是...
研究のおもな目的を表す時
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

ในความหมาย... หมายถึง...
根据定义,...的意思是...
特定の言葉を定義する
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
在这篇论文中,术语...的意思是...
特定の言葉を定義する
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
明确...的定义很重要
特定の言葉を定義する
คำนี้...หมายถึง...
术语...指...
特定の言葉を定義する
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
根据标准模型,...可以被定义为...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
根据...,...被定义为...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...普遍被认为是指...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
提到...,通常我们想到的是...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
两个简短的例子可以解释这一概念。
定義の例を説明する前に使う言葉
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
强调...很重要
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
我们的关注点在...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
最后,我们应该明确对...的定义
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
เราหมายถึงว่า...
我们的意思是...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
就此可以提供几种解释。
定義を詳しく説明する前に使う言葉
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
定義の基本を明確にする時
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
根据...,其他学者认为...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
那么核心问题是:...将如何影响...?
主な仮説を述べる時
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
主な仮説を述べる時
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
主な仮説を述べる時
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
主な仮説を述べる時
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
主な仮説を述べる時
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
研究表明多种因素与...相关
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...发现...和...存在重要关联
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時