ロシア語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
論文やエッセイの一般的な書き出し
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
テーマについて紹介するとき
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
主題を紹介する書き出し
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Хорошо известно, что...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
О... было уже многое написано и сказано...
主題を紹介する一般的な書き出し
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Сегодня принято считать, что...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Вспомним о таких фактах, как...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
รูปแบบคงที่...คือ...
Постоянной темой... является...
メインテーマを紹介する時
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
自分の専門の重要性を強調する時
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Это исследование посвящено изучению причин...
調査の目的を表す文章
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Нашей целью является...
研究のおもな目的を表す時
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

ในความหมาย... หมายถึง...
...обычно определяют как...
特定の言葉を定義する
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
特定の言葉を定義する
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Необходимо четко разъяснить определение...
特定の言葉を定義する
คำนี้...หมายถึง...
Термин... относится к...
特定の言葉を定義する
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Согласно..., ... может быть определено как...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
... обычно понимают как ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
定義の例を説明する前に使う言葉
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Важно подчеркнуть...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Мы сфокусировались на...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Наконец, дадим определение слова...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
เราหมายถึงว่า...
Мы имеем в виду, что...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Предлагаются различные толкования
定義を詳しく説明する前に使う言葉
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
定義の基本を明確にする時
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
主な仮説を述べる時
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
主な仮説を述べる時
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
主な仮説を述べる時
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
主な仮説を述べる時
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
主な仮説を述べる時
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時