ルーマニア語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
論文やエッセイの一般的な書き出し
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
テーマについて紹介するとき
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
主題を紹介する書き出し
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Este cunoscut tuturor faptul că...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Multe s-au spus și s-au scris despre...
主題を紹介する一般的な書き出し
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Trecând din nou în revistă factorii...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
รูปแบบคงที่...คือ...
O temă recurentă in domeniul...este...
メインテーマを紹介する時
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
自分の専門の重要性を強調する時
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Această lucrare explorează cauzele...
調査の目的を表す文章
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorii mai multor studii recente au propus...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
研究のおもな目的を表す時
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

ในความหมาย... หมายถึง...
Prin definiție, ... înseamnă...
特定の言葉を定義する
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
特定の言葉を定義する
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
特定の言葉を定義する
คำนี้...หมายถึง...
Termenul...se referă la...
特定の言葉を定義する
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...este înțeles ca...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
定義の例を説明する前に使う言葉
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Este important să accentuăm...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Atenţia noastră este acum asupra...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
เราหมายถึงว่า...
Ceea ce vrem să spunem este...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Mai multe explicaţii au fost oferite.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
定義の基本を明確にする時
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Urmând..., experții au demonstrat că...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
主な仮説を述べる時
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
主な仮説を述べる時
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
主な仮説を述べる時
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
主な仮説を述べる時
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
主な仮説を述べる時
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時