ポーランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
論文やエッセイの一般的な書き出し
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
テーマについて紹介するとき
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
主題を紹介する書き出し
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
よく知られている話題を主題として紹介するとき
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Wiele się mówi i pisze o...
主題を紹介する一般的な書き出し
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Przyjęło się twierdzić, że...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
รูปแบบคงที่...คือ...
Stałym tematem w...jest...
メインテーマを紹介する時
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
自分の専門の重要性を強調する時
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Praca ta bada przyczyny...
調査の目的を表す文章
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Naszym celem jest...
研究のおもな目的を表す時
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

ในความหมาย... หมายถึง...
Z definicji... wynika...
特定の言葉を定義する
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
特定の言葉を定義する
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
特定の言葉を定義する
คำนี้...หมายถึง...
Termin...odnosi się do...
特定の言葉を定義する
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Według... , jest zdefiniowany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...jest powszechnie rozumiany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
定義の例を説明する前に使う言葉
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Należy podkreślić,...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Skupiając się na...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
เราหมายถึงว่า...
Mam na myśli, że...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
定義の基本を明確にする時
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
主な仮説を述べる時
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
主な仮説を述べる時
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
主な仮説を述べる時
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
主な仮説を述べる時
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
主な仮説を述べる時
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時