チェコ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
論文やエッセイの一般的な書き出し
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
テーマについて紹介するとき
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
主題を紹介する書き出し
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Je obecně známým faktem, že...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
主題を紹介する一般的な書き出し
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
รูปแบบคงที่...คือ...
Přetrvávající otázka v...je...
メインテーマを紹介する時
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
自分の専門の重要性を強調する時
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
調査の目的を表す文章
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Našim cílem je...
研究のおもな目的を表す時
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

ในความหมาย... หมายถึง...
Podle definice...znamená...
特定の言葉を定義する
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
特定の言葉を定義する
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Je důležité si ujasnit definici...
特定の言葉を定義する
คำนี้...หมายถึง...
Termín...odkazuje na...
特定の言葉を定義する
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Podle... je definován/a jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...se obecně rozumí...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
定義の例を説明する前に使う言葉
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Je důležité zdůraznit...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Zaměřujeme se na...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
เราหมายถึงว่า...
To, co máme na mysli, je...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Bylo navrhnuto několik definic.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Tato vysvětlení vychází z...
定義の基本を明確にする時
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
主な仮説を述べる時
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
主な仮説を述べる時
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
主な仮説を述べる時
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
主な仮説を述べる時
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
主な仮説を述べる時
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時