ポーランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
テーマについて紹介するとき
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
主題を紹介する書き出し
Ya es bien sabido que...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Mucho se ha escrito sobre...
Wiele się mówi i pisze o...
主題を紹介する一般的な書き出し
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Przyjęło się twierdzić, że...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Examinaremos los factores...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Un tema persistente en... es...
Stałym tematem w...jest...
メインテーマを紹介する時
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
自分の専門の重要性を強調する時
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Esta investigación explora las causas de...
Praca ta bada przyczyny...
調査の目的を表す文章
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Tenemos como propósito...
Naszym celem jest...
研究のおもな目的を表す時
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

...es por definición...
Z definicji... wynika...
特定の言葉を定義する
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
特定の言葉を定義する
Es importante entender correctamente la definición de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
特定の言葉を定義する
El término... se refiere a...
Termin...odnosi się do...
特定の言葉を定義する
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
De acuerdo con..., ... se define como...
Według... , jest zdefiniowany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... se entiende como...
...jest powszechnie rozumiany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
定義の例を説明する前に使う言葉
Es importante enfatizar...
Należy podkreślić,...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nuestro punto de enfoque será...
Skupiając się na...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Queremos decir...
Mam na myśli, że...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Se han ofrecido varias explicaciones...
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
定義の基本を明確にする時
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
主な仮説を述べる時
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
主な仮説を述べる時
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
主な仮説を述べる時
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
主な仮説を述べる時
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
主な仮説を述べる時
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
X encontró una relación significativa entre... y ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時