ハンガリー語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
論文やエッセイの一般的な書き出し
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
テーマについて紹介するとき
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
主題を紹介する書き出し
Det är ett välkänt faktum att ...
Közismert tény, miszerint...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
En hel del skrivs och sägs om...
Rengeteg anyag szól arról...
主題を紹介する一般的な書き出し
Det är idag allmänt accepterat att...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Vi granskar därefter de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ett återkommande tema i. .. är ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
メインテーマを紹介する時
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
自分の専門の重要性を強調する時
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
調査の目的を表す文章
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Syftet är att ...
A célunk, hogy...
研究のおもな目的を表す時
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

… betyder per definition …
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
特定の言葉を定義する
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
特定の言葉を定義する
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
特定の言葉を定義する
Termen ... hänvisar till ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
特定の言葉を定義する
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Enligt ... definieras ... som ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
定義の例を説明する前に使う言葉
Det är viktigt att understryka ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Vårt fokus ligger på ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Vad vi menar med detta är att ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Flera förklaringar har erbjudits.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
定義の基本を明確にする時
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Efter ... har forskare hävdat att ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
主な仮説を述べる時
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
主な仮説を述べる時
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
主な仮説を述べる時
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
主な仮説を述べる時
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
主な仮説を述べる時
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
研究と仮説に関した事実を挙げる時
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時