チェコ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
論文やエッセイの一般的な書き出し
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
テーマについて紹介するとき
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
主題を紹介する書き出し
Det är ett välkänt faktum att ...
Je obecně známým faktem, že...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
En hel del skrivs och sägs om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
主題を紹介する一般的な書き出し
Det är idag allmänt accepterat att...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Vi granskar därefter de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ett återkommande tema i. .. är ...
Přetrvávající otázka v...je...
メインテーマを紹介する時
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
自分の専門の重要性を強調する時
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
調査の目的を表す文章
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Syftet är att ...
Našim cílem je...
研究のおもな目的を表す時
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

… betyder per definition …
Podle definice...znamená...
特定の言葉を定義する
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
特定の言葉を定義する
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Je důležité si ujasnit definici...
特定の言葉を定義する
Termen ... hänvisar till ...
Termín...odkazuje na...
特定の言葉を定義する
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Enligt ... definieras ... som ...
Podle... je definován/a jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...se obecně rozumí...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
定義の例を説明する前に使う言葉
Det är viktigt att understryka ...
Je důležité zdůraznit...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Vårt fokus ligger på ...
Zaměřujeme se na...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Vad vi menar med detta är att ...
To, co máme na mysli, je...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Flera förklaringar har erbjudits.
Bylo navrhnuto několik definic.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tato vysvětlení vychází z...
定義の基本を明確にする時
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Efter ... har forskare hävdat att ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
主な仮説を述べる時
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
主な仮説を述べる時
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
主な仮説を述べる時
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
主な仮説を述べる時
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
主な仮説を述べる時
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時