ギリシャ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
論文やエッセイの一般的な書き出し
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
テーマについて紹介するとき
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
主題を紹介する書き出し
Det är ett välkänt faktum att ...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
En hel del skrivs och sägs om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
主題を紹介する一般的な書き出し
Det är idag allmänt accepterat att...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Vi granskar därefter de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ett återkommande tema i. .. är ...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
メインテーマを紹介する時
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
自分の専門の重要性を強調する時
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
調査の目的を表す文章
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Syftet är att ...
Ο σκοπός μας είναι...
研究のおもな目的を表す時
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

… betyder per definition …
Εξ ορισμού... σημαίνει...
特定の言葉を定義する
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
特定の言葉を定義する
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
特定の言葉を定義する
Termen ... hänvisar till ...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
特定の言葉を定義する
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Enligt ... definieras ... som ...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
定義の例を説明する前に使う言葉
Det är viktigt att understryka ...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Vårt fokus ligger på ...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Vad vi menar med detta är att ...
Με αυτό εννοούμε ότι...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Flera förklaringar har erbjudits.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
定義の基本を明確にする時
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Efter ... har forskare hävdat att ...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
主な仮説を述べる時
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
主な仮説を述べる時
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
主な仮説を述べる時
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
主な仮説を述べる時
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
主な仮説を述べる時
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時