日本語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
これは周知の事実だが、・・・
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
・・・・と言われているが、・・・
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
・・・・という事実について検討すると、・・・
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
最近では・・・・と言われているが、
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
私たちの目的は・・・・
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
・・・・を強調することは重要である。
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
私たちは・・・・に重点を置いている。
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
私たちが意味しているのは・・・・
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
複数の例が見受けられる。
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時