中国語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
众所周知...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
关于...已有大量书面和口头的讨论。
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
如今,大家普遍认为...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
我们审视...等方面。
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
在此分析基础上,我们论证...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
在...领域,学者们普遍认为...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
这项研究探寻...的原因
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
近期相关研究的作者建议...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
我们的目的是...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
根据定义,...的意思是...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
在这篇论文中,术语...的意思是...
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
明确...的定义很重要
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
术语...指...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
根据标准模型,...可以被定义为...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
根据...,...被定义为...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...普遍被认为是指...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
提到...,通常我们想到的是...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
两个简短的例子可以解释这一概念。
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
强调...很重要
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
我们的关注点在...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
最后,我们应该明确对...的定义
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
我们的意思是...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
就此可以提供几种解释。
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
根据...,其他学者认为...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
那么核心问题是:...将如何影响...?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
研究表明多种因素与...相关
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...发现...和...存在重要关联
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時