ロシア語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Хорошо известно, что...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
О... было уже многое написано и сказано...
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Сегодня принято считать, что...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Вспомним о таких фактах, как...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Постоянной темой... является...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Это исследование посвящено изучению причин...
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Нашей целью является...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
...обычно определяют как...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Необходимо четко разъяснить определение...
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Термин... относится к...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Согласно..., ... может быть определено как...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... обычно понимают как ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Важно подчеркнуть...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Мы сфокусировались на...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Наконец, дадим определение слова...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Мы имеем в виду, что...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Предлагаются различные толкования
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時