フランス語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
C'est un fait bien connu que...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
On a beaucoup parlé et écrit sur...
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
De nos jours, il est convenu que...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Nous analyserons ensuite les points...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Un thème récurrent est...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Ce travail explore les causes de...
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Notre but est de...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Par définition... signifie...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Le terme... fait référence à...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
La norme veut que... soit défini en tant que...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Selon..., ...est défini en tant que...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...est communément compris comme...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Il est important de mettre en valeur...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Nous concentrons notre attention sur...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Ce que nous entendons par là est que...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Plusieurs explications ont été proposées.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Ces explications trouvent leur origine dans...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時