フィンランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
On tunnettu tosiasia, että...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Itsepintainen perusajatus... on...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Tarkoituksemme on...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Määritelmältään...tarkoittaa...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termi... viittaa...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
...mukaan ... määritellään...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
On tärkeää painottaa...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Keskitymme...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Tarkoitamme tällä, että...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Useita selityksiä on tarjottu.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Nämä selitykset kumpuavat...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時