ドイツ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich ... untersuchen / ermitteln / bewerten / analysieren...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Um diese Frage zu beantworten, beginnen wir mit einer ausgiebigen Betrachtung von...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Die Frage, ob ... , hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Über ... ist bereits sehr viel geschrieben und geäußert worden.
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Heutzutage ist allgemein anerkannt, dass...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Anschließend überprüfen wir die Faktoren...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Wir stützen uns auf diese Analyse, um ... zu bestimmen...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Ein beständiges Thema in ... ist...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Als empirisches Phänomen ist ... wiederholt beobachtet worden.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Arbeit mit folgender zentraler Fragestellung: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Diese Untersuchung erforscht die Ursachen für...
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Die Autoren neuerer Studien haben festgestellt, dass...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Unsere Intention ist, ...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Mit Hilfe der empirischen Untersuchung von ... wollen wir einen Beitrag für ein umfassenderes Verständnis von ... leisten.
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Definitionsgemäß ... bedeutet...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In dieser Arbeit wird der Begriff ... im Sinne von ... verwendet.
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Es ist wichtig, sich die Definition von ... klarzumachen.
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Der Begriff ... bezieht sich auf...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Gemäß Standard-Modell kann ... als ... definiert werden.
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Gemäß ... wird ... definiert als...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... kann auf unterschiedliche Weise definiert werden. Einerseits wird behauptet, dass der Begriff ... bezeichnet...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...wird im Allgemeinen verstanden als...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Wenn wir über ... sprechen, meinen wir damit normalerweise...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Zwei kurze Beispiele können dabei helfen, das Konzept zu verdeutlichen.
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Es ist wichtig zu betonen, dass...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Unsere Aufmerksamkeit gilt...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Abschließend möchten wir unsere Definition von ... erläutern
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Damit meinen wir...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Dazu liegen mehrere Erklärungsansätze vor.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Diese Erklärungen haben ihren Ursprung in...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Diese Erklärungen ergänzen einander und helfen somit, das Phänomen von ... zu erläutern.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
In Anlehnung an ... haben Wissenschaftler dargelegt, dass...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: Wie beeinflusst ... ... ?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
In Anbetracht der Nachweise für ..., scheint eine Untersuchung der Faktoren, welche ... beeinflussen, gerechtfertigt.
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Vor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Diese Untersuchung setzt sich mit ... auseinander, indem eine Reihe von Hypothesen entwickelt und getestet werden, welche zeigen, wie ... ... beeinflusst...
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Demnach stellen wir auf Basis der Argumentation von ... folgende Hypothese auf...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Einige Thesen sind von ... formalisiert worden, aber bislang ist keine gestestet worden.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Die Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時