デンマーク語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Det er et velkendt faktum at...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Generelt set er det i dag aftalt at...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Et vedvarende emne i...er...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Vores formål er at...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Ved definition...betyder...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Termet... henviser til...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Ifølge..., defineres...som...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...forståes sædvanligvis som...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Det er vigtigt at understrege...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Vores fokus er på...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Hvad vi mener er at...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時