オランダ語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Het is een welbekend feit dat ...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Een vast onderwerp in ... is ...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Ons doel is, ...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Volgens de definitie betekent ... ...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Onze aandacht is gevestigd op ...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Daarmee bedoelen we ...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時