エスペラント語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
テーマについて紹介するとき
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
主題を紹介する書き出し
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Estas konata fakto, ke...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Multa estas verkita kaj dirita pri...
主題を紹介する一般的な書き出し
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Daura temo en... estas...
メインテーマを紹介する時
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
自分の専門の重要性を強調する時
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
調査の目的を表す文章
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ο σκοπός μας είναι...
Nia celo estas...
研究のおもな目的を表す時
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Εξ ορισμού... σημαίνει...
Per difino... signifas...
特定の言葉を定義する
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
特定の言葉を定義する
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Estas grave, havi certe la difino de...
特定の言葉を定義する
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
La termino... rilatas al...
特定の言葉を定義する
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...είναι γενικά κατανοητό ως...
...estas kutime komprenita por signifi...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
定義の例を説明する前に使う言葉
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Gravas emfazi...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Nia fokuso estas sur...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Με αυτό εννοούμε ότι...
Kion ni volas diri, estas ke...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
定義の基本を明確にする時
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
主な仮説を述べる時
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
主な仮説を述べる時
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
主な仮説を述べる時
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
主な仮説を述べる時
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
主な仮説を述べる時
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時