ルーマニア語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
テーマについて紹介するとき
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
主題を紹介する書き出し
Het is een welbekend feit dat ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
主題を紹介する一般的な書き出し
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Trecând din nou în revistă factorii...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Een vast onderwerp in ... is ...
O temă recurentă in domeniul...este...
メインテーマを紹介する時
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
自分の専門の重要性を強調する時
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Această lucrare explorează cauzele...
調査の目的を表す文章
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Ons doel is, ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
研究のおもな目的を表す時
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Volgens de definitie betekent ... ...
Prin definiție, ... înseamnă...
特定の言葉を定義する
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
特定の言葉を定義する
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
特定の言葉を定義する
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termenul...se referă la...
特定の言葉を定義する
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...este înțeles ca...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
定義の例を説明する前に使う言葉
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Este important să accentuăm...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Onze aandacht is gevestigd op ...
Atenţia noastră este acum asupra...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Daarmee bedoelen we ...
Ceea ce vrem să spunem este...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Mai multe explicaţii au fost oferite.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
定義の基本を明確にする時
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
主な仮説を述べる時
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
主な仮説を述べる時
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
主な仮説を述べる時
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
主な仮説を述べる時
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
主な仮説を述べる時
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時