中国語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
論文やエッセイの一般的な書き出し
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
テーマについて紹介するとき
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
主題を紹介する書き出し
Estas konata fakto, ke...
众所周知...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multa estas verkita kaj dirita pri...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
主題を紹介する一般的な書き出し
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
如今,大家普遍认为...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
我们审视...等方面。
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
在此分析基础上,我们论证...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Daura temo en... estas...
在...领域,学者们普遍认为...
メインテーマを紹介する時
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
自分の専門の重要性を強調する時
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
这项研究探寻...的原因
調査の目的を表す文章
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
近期相关研究的作者建议...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nia celo estas...
我们的目的是...
研究のおもな目的を表す時
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Per difino... signifas...
根据定义,...的意思是...
特定の言葉を定義する
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
在这篇论文中,术语...的意思是...
特定の言葉を定義する
Estas grave, havi certe la difino de...
明确...的定义很重要
特定の言葉を定義する
La termino... rilatas al...
术语...指...
特定の言葉を定義する
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
根据标准模型,...可以被定义为...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
根据...,...被定义为...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...estas kutime komprenita por signifi...
...普遍被认为是指...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
提到...,通常我们想到的是...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
两个简短的例子可以解释这一概念。
定義の例を説明する前に使う言葉
Gravas emfazi...
强调...很重要
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nia fokuso estas sur...
我们的关注点在...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
最后,我们应该明确对...的定义
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Kion ni volas diri, estas ke...
我们的意思是...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
就此可以提供几种解释。
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
定義の基本を明確にする時
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
根据...,其他学者认为...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
主な仮説を述べる時
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
主な仮説を述べる時
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
主な仮説を述べる時
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
主な仮説を述べる時
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
主な仮説を述べる時
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
研究表明多种因素与...相关
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...发现...和...存在重要关联
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時