ポーランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
テーマについて紹介するとき
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
主題を紹介する書き出し
Estas konata fakto, ke...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Wiele się mówi i pisze o...
主題を紹介する一般的な書き出し
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Przyjęło się twierdzić, że...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Daura temo en... estas...
Stałym tematem w...jest...
メインテーマを紹介する時
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
自分の専門の重要性を強調する時
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Praca ta bada przyczyny...
調査の目的を表す文章
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nia celo estas...
Naszym celem jest...
研究のおもな目的を表す時
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Per difino... signifas...
Z definicji... wynika...
特定の言葉を定義する
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
特定の言葉を定義する
Estas grave, havi certe la difino de...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
特定の言葉を定義する
La termino... rilatas al...
Termin...odnosi się do...
特定の言葉を定義する
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Według... , jest zdefiniowany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...estas kutime komprenita por signifi...
...jest powszechnie rozumiany jako...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
定義の例を説明する前に使う言葉
Gravas emfazi...
Należy podkreślić,...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nia fokuso estas sur...
Skupiając się na...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Kion ni volas diri, estas ke...
Mam na myśli, że...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
定義の基本を明確にする時
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
主な仮説を述べる時
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
主な仮説を述べる時
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
主な仮説を述べる時
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
主な仮説を述べる時
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
主な仮説を述べる時
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時