フィンランド語 |例文集 - アカデミック | 書き出し

書き出し - 導入

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
論文やエッセイの一般的な書き出し
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
テーマについて紹介するとき
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
主題を紹介する書き出し
Estas konata fakto, ke...
On tunnettu tosiasia, että...
よく知られている話題を主題として紹介するとき
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
主題を紹介する一般的な書き出し
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
皆が同意している事実を疑問に感じる時の書き出し
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
論文の内容に触れながら書き出しを展開していく時
Daura temo en... estas...
Itsepintainen perusajatus... on...
メインテーマを紹介する時
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
自分の専門の重要性を強調する時
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
大まかなプロフィールの後に紹介する、自分の専門分野を詳細に説明する文章
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
調査の目的を表す文章
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
選択したテーマに関しての現時点での他人の見解を表す時
Nia celo estas...
Tarkoituksemme on...
研究のおもな目的を表す時
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
研究の方法とおもな解釈を説明する時

書き出し - 定義

Per difino... signifas...
Määritelmältään...tarkoittaa...
特定の言葉を定義する
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
特定の言葉を定義する
Estas grave, havi certe la difino de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
特定の言葉を定義する
La termino... rilatas al...
Termi... viittaa...
特定の言葉を定義する
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
...mukaan ... määritellään...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
...estas kutime komprenita por signifi...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
すでに定義された単語について個人的な解釈を示す時
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
定義の例を説明する前に使う言葉
Gravas emfazi...
On tärkeää painottaa...
自分の定義に注目してほしい時に使う言葉
Nia fokuso estas sur...
Keskitymme...
言葉を定義する際に使うカジュアルな言葉
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
段落が終わる前に、言葉を定義するために使われる言葉
Kion ni volas diri, estas ke...
Tarkoitamme tällä, että...
定義をより詳しく説明する場合、もしくは定義の例を挙げる場合
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Useita selityksiä on tarjottu.
定義を詳しく説明する前に使う言葉
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Nämä selitykset kumpuavat...
定義の基本を明確にする時
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
2つの似ている例を挙げた後、それらを1つの言葉で定義する時
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
自分の専門分野に有名な専門家がいて、その専門家の定義に他人がコメントしている場合

書き出し - 仮説

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
主な仮説を述べる時
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
主な仮説を述べる時
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
主な仮説を述べる時
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
主な仮説を述べる時
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
主な仮説を述べる時
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
仮説を説明し、自分の研究がおもしろいものであることを説明する時
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
研究と仮説に関した事実を挙げる時
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
自分の研究に関係した他人の研究を紹介する時